Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Om plastikkirurgi

Plastikkirurgi härleds från grekiskans plastikos som betyder formbar. Plastikkirurgiska operationer har utförts åtminstone sedan 1000-talet f.Kr. Allt eftersom medicinska framsteg har gjorts har kirurgi kunnat utföras med allt mindre olägenhet för patienten, och med minskade risker. Bedövning, smärtlindring och anestesi/narkos har tagit bort smärtan. Sterilitet, antiseptik och antibiotika har minskat riskerna för infektion, och blodförtunnande mediciner har minskat riskerna för blodproppar. Detta har hela tiden flyttat fram gränserna för vilka kirurgiska ingrepp som kan anses motiverat att utföra.

Ursprung

Plastikkirurgins fader anses idag vara Sushruta som var verksam i Indien runt 800 f.Kr. Hans verk Sushruta Samhita beskriver flera sjukdomar och behandlingar. Sushruta genomförde redan då avancerade näsrekonstruktioner som används även idag. Det var smärtsamma ingrepp där bedövningen främst bestod av vin. Patienten var troligen mycket motiverad.

I Italien var läkaren Gasparo Tagliacozzi verksam under 1500 talet e.Kr. Han utvecklade bland annat en metod för att flytta hud från underarmen till näsan.

Viktiga framsteg under 1800-talet var upptäckten av kokainets lokalbedövande egenskaper och eternarkosen för helt smärtfria, men inte ofarliga, ingrepp.

Modern plastikkirurgi som vi känner till den i dag tog fart i och med första världskriget då många soldater fick svåra skador i ansiktet. Dr Harold Gillies utvecklade och beskrev då flera nya metoder för behandling av dessa. Under andra världskriget togs utvecklingen av modern plastikkirurgi vidare av Gillies student Archibald McIndoe.

Hitta rätt behandling genom att välja område

Modern plastikkirurgi

Idag är plastikkirurgi en högspecialiserad del inom vården. De minskade risker som modern sjukvård erbjuder medger att allt fler ingrepp kan anses motiverade. En plastikkirurg inom svensk sjukvård arbetar över en stor del av kroppen men med ett mycket speciellt kunnande om hur hud, brosk, fett och benvävnad beter sig under goda respektive mindre goda läkningsförhållanden. Därför ska plastikkirurgen kunna hjälpa övriga läkare när de har problem. Modern plastikkirurgi delas in i två huvudsakliga områden; estetisk plastikkirurgi och rekonstruktiv plastikkirurgi.

Estetisk plastikkirurgi / Kosmetisk kirurgi

Estetisk plastikkirurgi syftar till att försköna delar av kroppen efter patientens egna önskemål och utifrån den egna kroppens möjligheter. Estetisk plastikkirurgi kallas ibland också för kosmetisk kirurgi eftersom denna typ av plastikkirurgi har just ett rent kosmetiskt syfte. Det är mycket viktigt att tänka på funktion och egna förutsättningar när man diskuterar vad som är rimligt att utföra inom ramen för estetisk kirurgi och vad man kan förvänta sig för resultat. Modern estetisk plastikkirurgi kan med rätt planering ge stor tillfredsställelse hos patienten.

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi bedrivs i Sverige inom både offentligt finansierad och privatfinansierad vård och innebär att man återskapar ett utseende eller funktion efter sjukdom eller olycksfall. Det kan handla om huddefekter efter brännskador, hudcancer eller patienter som har genomgått kirurgi för bröstcancer. Andra områden då rekonstruktiv kirurgi är aktuellt kan vara vid oönskade förändringar efter graviditet och viktpendling. Åtgärder för att motverka psykisk påfrestning till följd av ett visst tillstånd klassas också som rekonstruktiv plastikkirurgi.

Rekonstruktiv plastikkirurgi för bättre hälsa

En god hälsa innebär att man är fysiskt och psykiskt frisk med normal rörelseförmåga och ett utseende som inte avviker alltför mycket från det som betraktas som normalt. En avvikelse från den allmänt accepterade manliga eller kvinnliga kroppsbilden utgör ofta ett utseendehandikapp och innebär en påtaglig psykisk påfrestning. I sådana fall innebär en operation, i syfte att minska psykiskt lidande, ett skyddande av individen och klassas därmed som rekonstruktiv plastikkirurgi.