Vi kunde tyvärr inte hitta några resultat.

Tillbaka till startsidan

Information gällande Coronaviruset för våra patienter

Med anledning till utvecklingen av Coronaviruset och dess spridning vill Nordiska Kliniken informera sina patienter om följande.

 • Nordiska Kliniken har som klinisk verksamhet högt ställda krav gällande sterilitet och hygien. Vi följer strikta regelverk för att minimera infektioner och vår personal har mycket goda kunskaper och erfarenheter inom området.
 • Med anledning av Covid-19 har vi infört ytterligare åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Vi har bl.a. utökat våra städrutiner genom att upprepande gånger varje dag desinficera ytor som kunder/patienter kan komma i kontakt med.
 • Vi har också infört rutinen att vi muntligen hälsar dig välkommen och undviker att ta i hand, även fast vi regelbundet tvättar och desinficerar våra händer.
 • Nordiska Klinikens personal är frisk och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att stanna hemma vid uppmärksammande om symptom. Du som patient möter endast frisk personal och kan vara trygg med ditt besök hos oss.
 • Vi eftersträvar att sköta så mycket som möjligt av kontakten med våra patienter efter operation/behandling via mail och telefon, för att undvika för många fysiska besök.
 • Vi har stora lokaler och har infört rutiner för att sprida ut väntande patienter/kunder i lokalen för att minimera nära kontakter.
 • Vi har utökat vår tillgänglighet för nybesök/konsultation via telefon- och videomöte. Kontakta receptionen för vidare information.

Hur ska du förhålla dig till ditt besök hos oss?

 • Om du med säkerhet vet att du blivit exponerad av Coronaviruset så ska du avvakta med besök hos oss till dess att du helt tillfrisknat. Du behöver också vara symptomfri i minst 48 timmar.
 • Om du misstänker att du blivit exponerad av Coronaviruset så ska du avvakta med besök hos oss i ca 14 dagar, även om du ännu inte har några symtom.
 • Om du upplever influensaliknande symptom såsom feber, hosta, halsont, huvudvärk, andningsbesvär eller muskel- och ledvärk, ber vi dig att kontakta oss för att boka om din tid. Vid behov, ring 1177 och förklara dina symptom, agera efter deras bedömning. Tänk på att inte överbelasta Vårdguiden (1177) i onödan.
 • Om du känner dig frisk så kan du besöka oss som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera risken för spridning. Vi har som opererande klinik tydliga rutiner och högt ställda krav vad gäller sterilitet och hygien.
 • Om du har ett planerat besök hos oss ber vi dig att för din egen och andras säkerhet komma ensam för att minimera antalet människor på samma plats.
 • Återbesök efter din operation kan vi under denna period erbjuda via mail och telefon, på så vis slipper du flera besök på kliniken.
 • Vi erbjuder även möjlighet till telefonkonsultation för patienter som av olika skäl inte har möjlighet att fysiskt besöka oss för sitt nybesök. Klicka här för att boka en kostnadsfri telefonkonsultation.
 • Om du har en operation planerad som du behöver boka om, kontakta oss så hjälper vid dig med vidare information och tillvägagångssätt.
 

English version

Due to the development of the Coronavirus and the way it has spread, Nordiska Kliniken would like to inform their patients about the following.

 • As an operating clinic, Nordiska Kliniken has high standards regarding sterility and cleanliness. We strictly follow regulations to minimize infections and our staff has very good knowledge and experience in the area.
 • Due to Covid-19, we have introduced additional measures to minimize the risk of infection. We have, among other things, extended our cleaning routines by repeatedly disinfecting areas that customers / patients encounter, daily.
 • We have also introduced the routine to welcome you by mouth, to avoid handshakes, even though we regularly wash and disinfect our hands.
 • The staff that works at Nordiska Kliniken is healthy and we follow the Public Health Agencys (Folkhälsomyndigheten) recommendations regarding staying at home when feeling any symptoms. You as a patient will only meet healthy staff and can feel safe with visiting our clinic.
 • We aim to manage as much as possible of our contact with our patients after surgery/treatments via e-mail and telephone, in order to avoid too many physical visits.
 • We have large premises and have introduced routines to spread waiting patients/customers at the clinic to minimize close contacts.
 • We have increased our availability for new visits/consultations via telephone and video conferencing. Contact the reception for further information.

What to think about before visiting our clinic

 • If you know for sure that you have been exposed to the Coronavirus, you should postpone your visit until you are fully recovered. Also, you need to be free from symptoms for at least 48 hours before your visit.
 • If you suspect that you have been exposed to the Coronavirus, you should postpone your visit for about 14 days, even if you do not show any symptoms.
 • If you experience flu-like symptoms such as fever, cough, sore throat, headache, breathing difficulties or muscle and joint pain, please contact us to reschedule your appointment. If necessary, call 1177 and explain your symptoms and act on their assessment. Remember not to overload Vårdguiden (1177) if unnecessary.
 • If you feel healthy, you can visit us as usual. We follow the recommendations of the Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) to minimize the risk of spreading. As an operating clinic, we have routines and high standards regarding sterility and cleanliness.
 • If you have a scheduled appointment with us, we ask you for your own and others safety to come alone to minimize the number of people in the same place.
 • During this time, we will offer our patients return visits after their surgeries through e-mail and telephone, thus avoiding more visits to the clinic than necessary.
 • We also offer telephone consultations for patients that for various reasons do not have the possibility to visit us physically, for their first visit. Click here to book a free telephone consultation.
 • If you have a planned surgery that you need to reschedule, contact us and we will help you with further information and procedures.

Naturliga resultat med bröst som är anpassade till kroppen

Läs om bröstförstoring

Den enda metod som tar ett helhetsperspektiv på bröstingrepp

Läs om NK-metoden